بُنِت می
بُنِت می

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

1

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

2

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

3

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

4

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

5

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

6

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

7

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

8

بازدید دیروز

0
 
تماس
طراحی تولید اپلیکیشن

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)
 

 

بازدید امروز

9

بازدید دیروز

0
 
تماس

استخدام نیروی کار (آقا)

1) یک نفر نیرو آقا مسلط به فتو شاپ و فری هند تمام وقت (چیدمان زینک)
2) یک نفر نیرو آقا مسلط به برشکاری تمام وقت (ریزبری)
3)یک نفر نیروی دفتری آشنا به کامپیوتر و دارای روابط عمومی و فن بیان (تمام وقت)
مراجعه فقط به صورت حضوری از ساعت 9 الی 16

 
آدرس:
مشهد: سیدی خیابان خلج 5 شهید ریاضی 51 ممیز 2 درب دوم سمت راست (درب آبی بزرگ)